Rysunek zastępczy

INFORMACJA O PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA

Tytuł projektu systemowego: „MAM SZANSĘ”

Numer Projektu: POKL. 09.01.02-12-078/11

Projektodawca: Gmina Gródek nad Dunajcem

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Od 01 marca 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku uczniowie klas I – III naszej szkoły, którzy przejawiają szczególne potrzeby edukacyjne, będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach. Będą to:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
 • Zajęcia logopedyczne.
 • Gimnastyka korekcyjna.
 • Zajęcia terapeutyczne.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania:
  -  matematyczno – przyrodnicze,
  -  plastyczne,
  -  teatralne.

Głównym celem prowadzonych zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia. Powołany przez dyrektora szkoły zespół nauczycieli dokonał do dnia 30 stycznia 2012 roku rekrutacji uczestników Projektu. Rodzice, podpisując stosowną deklarację, wyrazili zgodę na udział dzieci w zajęciach.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

Lista zakwalifikowanych uczniów klas I – III umieszczona została na stronie internetowej szkoły.

tel. (018) 440-10-82

fax. (018) 440-10-82

email: mszarota@poczta.onet.pl

odwiedzin: 38632
dzisiaj: 4
on-line: 1
strona istnieje: 5309 dni

Zespół Szkół w Przydonicy

Szkoła podstawowa i gimnazjum

Wszelekie prawa zastrzeżone

[Rejestracja] [Logowanie]

Strona zasilana systemem WordPress

WebDesing by Adrian Gargula

Wszelkie prawa zastrzeżone